Advertisement

Oireachtas na Gaeilge agus Comhairliúchán Poiblí

Beidh Oireachtas na Gaeilge ag filleadh ar Leitir Ceanainn i bliana, ón Mháirt 30 Deireadh Fómhair go dtí an Domhnach 4 Samhain agus tá neart imeachtaí suimiúla, siamsúla agus spraíúla beartaithe don tseachtain agus formhór acu lonnaithe in Óstán Mount Errigal.

Beidh idir sheoltaí leabhar, sheoltaí clár teilifíse, sheimineáir, chomórtais ardáin, agus gan dabht club na féile ar siúl, áit a bhfeicfear damhsa agus a gcloisfear ceol den chéad scoth ar feadh na hoíche. Tá clár iomlán na féile agus tuilleadh eolais maidir le lóistín ar fáil ag www.antoireachtas.ie.

Beidh Cuideachta na bhFoghlaimeoirí ann Dé hAoine, 2 Samhain, in Óstán an Errigal, Seomra Glencar, idir 8pm agus 10pm. Má tá suim ag éinne ón tSrath Bán freastal ar na himeachtaí ba chóir téacs a chur chuig 079 12662796 le socruithe a dhéanamh.

Ar mhaith leat guth a bheith agat fá dtaobh den Ghaeilge sna Sé Chontae? Bhuel, tá tuairimí an phobail de dhíth maidir le forbairt na Gaeilge anseo. Tá cáipéis comhairliúcháin curtha le chéile ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta ina bhfuil cuspóirí agus aidhmeanna na Roinne i dtaca leis an Ghaeilge ó thuaidh leagtha amach.

Sa chlár Rialtais 2011-2015, luadh go raibh Straitéis don Ghaeilge mar chloch thógála chun caidrimh idir phobail a thógáil agus na féidearthachtaí san earnáil chultúir a chur chun cinn. Is iad cuspóirí na Straitéise ná níos mó daoine a mhealladh chuig an Ghaeloideachas, seirbhísí poiblí trí Ghaeilge a fhorbairt agus rochtain ar na meáin Ghaeilge a mhéadú.

Tá sé phríomhréimse gnímh leagtha amach ag an Roinn chun aidhmeanna agus cuspóirí na straitéise a bhaint amach agus fáiltítear roimh ionchur an phobail i leith na réimsí gnímh uile, mar atá, oideachas; seachadadh na teanga sa teaghlach; riarachán, seirbhísí agus cúrsaí pobail; na meáin chumarsáide agus teicneolaíocht; reachtaíocht agus stádas na teanga; agus an saol eacnamaíochta.

Is féidir leis an phobal an cháipéis comhairliúcháin a fháil agus a dtuairimí i leith na cáipéise a chur ar fáil tríd an tsuíomh idirlín www.dcalni.gov.uk. Ní mór do thuairim a chur ar fáil roimh 5:00in Dé Máirt 27 Samhain 2012.

Beidh deis ag pobal na Gaeilge an cheist a phlé fosta ag Seiminéar Oireachtais Chonradh na Gaeilge ar an 3 Samhain 2012 in Óstán Mount Errigal, Leitir Ceanainn, áit a mbeidh todhchaí na Gaeilge sna Sé Chontae agus sa Ghaeltacht idir chamáin ag neart aoichainteoirí spéisiúla, ina measc Carál Ní Chuilín, Aire Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta an Tuaiscirt, agus an tAire Stáit Donnchadh Mac Fhionnlaoich.

Plé oscailte a bheas ann ina dtabharfar deis don lucht freastail a gcuid moltaí agus a gcuid ceisteanna a chur ar an phainéal. Cuirfear tús leis an chaint ar 11.00rn sa Seomra Glendown agus seolfar Bliain na Gaeilge 2013, www.gaeilge2013.ie, féile bhliana leis an teanga a spreagadh i measc phobal na tíre, ag fáiltiú speisialta a reáchtálfar i ndiaidh an tseimineáir sa Seomra Glendowan in Óstán Mount Errigal ag 1.00in.

Tá gach eolas ar fáil ó 01 4757401 agus seiminear@cnag.ie 10 Strabane Chronicle VIEWS Thursday, November 1, 2012 Gallery SPOOKED OUT…Ghosts, ghouls and all things other-worldly were on the streets of Strabane over the past few nights as people enjoyed the halloween festival.

IRISH LANGUAGE FESTIVAL AND PUBLIC CONSULTATION

An tOireachtas, the biggest Irish language festival in the year, will be returning to Letterkenny this year from October 30 to November 4 for a jam-packed week of fun and entertainment with book launches, programme launches, seminars, competitions and of course the famous Club na Féile where you only find the finest music and dance, all in the Mount Errigal Hotel.

To view a full programme of events and for more information on accommodation visit www.antoireachtas.ie. There will be a special event for adult learners of Irish on Friday, November 2, in the Glencar Room, Mt Errigal Hotel, between 8-10pm. If anyone from Strabane is interested in attending any of the events you can text 079 12662796 to make arrangements.

Would you like to have your say about the Irish language in the Six Counties? Well, the views of the public in relation to the development of the Irish language here are currently being sought by the Department of Culture, Arts and Leisure, who have compiled a consultation document which has laid out a range of the Department’s aims and objectives in relation to the Irish language in the north.

In the programme for government 2011-2015, it was stated that a strategy for the Irish language was a corner stone to both building relations between communities and promoting the potential of the cultural sector.

The objectives of the Strategy are to attract more people to Irish-medium education, to develop public services through Irish and to increase access to Irish language media. Six main action areas have been identified by the department to achieve the aims and objectives of the strategy, and the contribution of the public is being sought in relation to each of the areas, namely, education; family transmission of Irish; administration, services and community; media and technology; legislation and status of the language; and economic life.

Members of the public can access the consultation document and give their opinions in relation to the document on the website www.dcalni.gov.uk. We all have until 5pm, Tuesday, November 27, 2012 to make our views known. Members of the Irish language community will also have an opportunity to discuss the matter at the major Oireachtas Seminar being organised by Conradh na Gaeilge on November 3, in the Mount Errigal Hotel, Letterkenny, where the future of the Irish language in the Six Counties and in the Gaeltacht will be discussed by a range of guest speakers, including Carál Ní Chuilín the Minister for Culture, Arts and Leisure in the north, and Donnchadh Mac Fhionnlaoich, Minister of State for the Gaeltacht.

There will be an open discussion, with an opportunity for those attending to make their recommendations to the panel and ask questions. The discussion will commence at 11am in the Glendown Room, and Irish Language Year 2013, www.gaeilge2013.ie, will also be launched, a yearlong festival to promote the Irish language among the wider community across the entire country, at a special reception which will be organised after the seminar in the Glendowan Room in the Mount Errigal Hotel at 1pm. Further information available from 01 4757401 and seiminar@cnag.ie

Top
Advertisement

The Strabane Chronicle is published by North West of Ireland Printing & Publishing Company Limited, trading as North-West News Group.
Registered in Northern Ireland, No. R0000576. 15 Main Street, Strabane, Co. Tyrone, Northern Ireland, BT82 8AS